About Us
Index> About Us> Administrative Council>

Chairman:

Chongshi ZHU, President of Xiamen University, Xiamen, China


Co-president: 

Yixin LIAO, Professor of International Law, Xiamen University, Xiamen, China

Huaqun ZENG, Director of International Economic Law Institute, Xiamen University, Xiamen, China


President a.h.:

Chia-Jui CHENG, Professor of International Law, Soochow University; Visiting Professor of International Law, Xiamen University, Xiamen, China


Secretary-General:

Huiping CHEN, Professor of International Law, Xiamen University, Xiamen, China


Deputy Secretary-General:

Manjiao CHI, Professor of International Law, Xiamen University, Xiamen, China